Bulgárföldi Általános Iskola

Kép nagyítása

A múlt

A Bulgárföldi lakótelep szívében 1968-ban nyitotta meg kapuit az általános iskola, amely hamarosan közel 600 gyerek számára biztosította az ismeretszerzés lehetőségét. Pedagógiai koncepciójában a kezdetektől fogva élre került az egészséges életmódra, életszemléletre nevelés, a rendszeres sportolás iránti igény felkeltése. A testnevelési órák keretében a hagyományos tananyag mellett helyet kapott az úszásoktatás is.

A szülői elvárásoknak megfelelően folyamatosan bővült az iskola oktatási kínálata. 2001-től az intézmény - felmenő rendszerben - évenként egy magyar-angol két tanítási nyelvű osztályt indít az első évfolyamon. Az idegen nyelv minél hatékonyabb oktatása mellett kiemelt fontosságot kap az informatikai ismeretek elsajátíttatása. A város önkormányzatának döntése alapján 2004 szeptemberétől az iskola a közeli Erenyői és Kuti István Általános Iskolával való integrációt követően bázisiskolaként folytatja az évekkel előbb elkezdett önfejlesztő munkát. 1963-ban gyönyörű természeti környezetben Erenyő családi házas övezetében épült fel e városrész új általános iskolája. A kétszintes alma mater egy hatalmas, 10000 m2-es park közepén áll. 150 tanuló nyolc osztályának és két napközis csoportjának zsibongását hallgatják a vén falak. A harmonikus mozgáskultúra érdekében tánctanítás is folyik. Különleges színfoltot jelent a matematikaoktatás körében a különleges távol-keleti számolás, a szorobán. A családias környezet, a friss levegő különösen ajánlott a légzőszervi megbetegedéssel küszködő gyermekeknek.

A nevelőtestület szakmai felkészültségének köszönhetően mód nyílik a részképesség-zavarral (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia) küzdő gyerekek egyéni fejlesztésére is. A patinás bányásztelepülés - Pereces - iskolája a város egyik legrégebben épült oktatási intézménye, 1994-ben vette fel volt igazgatójának, Kuti Istvánnak a nevét. Az ő igazgatása alatt az országban az elsők között indult be a szaktantermi oktatás, s a saját tervezésű un."tálca-rendszer", amely a tanulók közvetlen tapasztalatszerzésén alapuló oktatást alapozta meg. Az intézmény hamarosan nemzetközi szakmai hírnevet vívott ki magának. A városrészen élő gyermekek számának csökkenéséből adódóan az iskola jelenleg évfolyamonként egy osztállyal működik. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását eredményesen segíti a Lépésről-lépésre program, amely a hátrányokból adódó nehézségek leküzdését a differenciált, egyénre szabott fejlesztés lehetőségével segíti.

 

A jelen

Az iskolák integrálását követően is megmaradt az addig kiépített szakmai arculat mind a bázis mind a tagintézményekben. Az oktatási kínálat mindhárom intézményegységben az iskolahasználók - szülők, tanulók, pedagógusok, fenntartó - véleményének figyelembevételével készült, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarországon az előző évekhez képest hatalmas mértékben megváltoznak az oktatás követelményei, de lehetőségei is. A bulgárföldi iskolában 2005. szeptemberétől az alábbi programokat ajánlja az első osztályt kezdő tanulóknak:

* Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás a gyerekek már az első évfolyamon heti 9 órában játékos formában ismerkednek a nyelvvel, és sajátítják el az idegen nyelvi kommunikáció alapszókincsét. A program szerint heti 5 órában szituációs játékok során tanulják a nyelvet, ezen felül a rajz-, testnevelés- és énekórákon az angol nyelvi környezetnek köszönhetően mélyítik el a tanult ismereteket. A felsőbb évfolyamokon is megmarad a magas óraszám, de az angolul tanult tantárgyak az előzőekhez képest változnak. Mivel a két tanítási nyelvű osztályok óraszáma magasabb az általános tantervű osztályokénál, ez csak az átlagosnál erősebb teherbíró képességű és kitartó szorgalmú gyerekeknek ajánlható. A felvétel képességvizsgálathoz kötött, melyet az iskola a beiratkozást megelőző hetekben tart. A nyelvi profil mellett kiemelt hangsúlyt kapnak az anyanyelvi tárgyak és a matematika oktatása is.

* Az általános tantervű osztályban sem csökken az angol nyelv hatékony oktatására való törekvés, de alkalmazkodva a gyerekek terhelhetőségéhez, ez késleltetve történik. Az általános tantervű osztályok heti kötelező óraszáma is alacsonyabb a két tannyelvű osztályokénál, tehát a félénkebb, lassabban haladó gyerekeknek ajánlható. Az osztályba való felvétel előtt nincs képességvizsgálat.

* Az angol két tanítási nyelvű osztályban a testnevelési órák keretében a tanév első heteiben kezdődő 3 hetes intenzív úszásoktatás történik, ezt követően a szülők kérésének megfelelően heti 1-2 órában folyik úszásoktatás, amely lehetőséget az iskola a 8. évfolyam végéig biztosítani tudja.

* Az iskola pedagógiai programjában kiemelt hangsúlyt kap az informatikaoktatás is, amely már az 5. évfolyamtól indul, az alsós tanulók esetében a szülői igényekhez igazodva fakultatív. Az iskola korszerű számítógépes tanterme a biztosíték arra, hogy a tanulók széles köre igénybe vegye ezt a lehetőséget.

Az intézményben 5 délutáni csoportban van mód a tanulók tanórákra való felkészülésére, s a szabadidő változatos, hasznos eltöltésére. A nyelvtanulást a délután működő csoportokban dolgozó nyelvtanárok segítik. Az iskola mindkét első évfolyamos osztály programját elsősorban az iskola körzetéhez tartozó leendő elsőseinek ajánlja, de szeretettel vár minden érdeklődőt, akinek felvétele a törvény által előírt felső létszámhatárig lehetséges. A két tanítási nyelvű osztályokba való felvétel független a körzethatártól, a képességvizsgálat eredménye a meghatározó.

Az Erenyői tagiskola évfolyamonként egy osztállyal működik. Ez a kis iskola igazi családias környezetet tud biztosítani a tanulók számára. A tantestület szakmai felkészültségének köszönhetően lehetőség nyílik arra is, hogy a részképesség-zavarral küzdő tanulók egyéni fejlesztése is helyben történjen. Két napközis csoport biztosítja a gyermekek délutáni felügyeletét.

Erenyői Tagiskola

 

Erenyői Általános Iskola

Az Erenyői tagiskola évfolyamonként egy osztállyal működik. Ez a kis iskola igazi családias környezetet tud biztosítani a tanulók számára. A tantestület szakmai felkészültségének köszönhetően lehetőség nyílik arra is, hogy a részképesség-zavarral küzdő tanulók egyéni fejlesztése is helyben történjen. Két napközis csoport biztosítja a gyermekek délutáni felügyeletét.

Cím: 3519 Miskolc, Faller J. u. 9.
Telefon: 46/439-505

Alapítványok
Kérjük, hogy adójának 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát!

Tudásért Alapítvány
Adószám: 18406511-1-05

"Az alapítvány célja a Bulgárföldi Általános Iskolában folyó oktató.nevelő munka folyamatos megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló kezdeményezéseinek támogatása, és ennek megfelelően tevékenységi körei közé tartozik:
- a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet és
- sport.
Az alapítók remélik, hogy kezdeményezésük csatlakozásra serkenti Miskolc város gazdálkodó szervezeteit, az iskola volt diákjait, a szülőket, és ily módon hasznosan járul hozzá a gyerekek tudásának és kultúrájának fejlesztéséhez, a jövő generáció neveléséhez."